توضيحات پروژه

0

در این نمونه از نمایش قابلیت های پاورپوینت، با ایده ای ساده و استفاده از قابلیت های زمان بندی در پاورپوینت، طلوع خورشید طراحی شده است.