توضيحات پروژه

0

نمونه حاضر یک طرح ساده با پرزی جهت نمایش قابلیت های این نرم افزار قدرتمند طراحی پرزنتیشن است که برای آشنایی اولیه علاقه مندان با نحوه عملکرد نرم افزار پرزی مناسب است.