توضيحات پروژه

0

تاثیر پرزی در جلسات دفاع و ارائه های درسی را از آنجا به خوبی می توان متوجه شد که تقریبا تمامی پروژه های این نوع پرزی موفق به کسب حداکثر نمره شده اند. در اینجا چند نمونه پرزی طراحی شده جلسات دفاع و درسی به صورت عکس آورده شده اند.